1.   За јавну набавку: средстава за одржавање личне хигијене корисника, хигијене објеката и пелена корисника Герoнтолошког центра „Књажевац“ ОРН 33700000.
2.   Јавна набавка је обликована у 3 партије:
-    партија број 1 – средства за хигијену
-    партија број 2 – пелене
-    партија број 3 – освеживачи просторија
3.   Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
4.   Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5.   Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
6.   Конкурсна документација се може преузети електронским путем са интернет странице наручиоца www.gcknjazevac.rs, иста је доступна и на Порталу јавних набавки.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора за пaртију 1 можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора за пaртију 2 можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора за пaртију 3 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 можете преузети овде.