У складу са карактером процеса рада и услова рада, ради ефикасног и рационалног остваривања делатности, унутрашња организација процеса рада у Установи, у оквиру делатности установе утврђене Законом, другим прописима и Статутом, организована је преко делова процеса рада – служби.

 

Регистроване делатности обављају се у оквиру следећих служби:

 

  • служба социјалног рада,
  • служба за здравствену заштиту, негу и хигијену корисника,
  • служба исхране,
  • служба општих, правних и техничких послова,
  • служба рачуноводствених и комерцијалних послова,
  • служба одржавања, обезбеђења, противпожарне заштите и безбедности здравља на раду.

 

Оквирни послови по службама Установе су :

Служба социјалног рада – послови пријема и отпуста корисника, израда пријемне процене, индивидуалних планова услуга, активности процене и планирања, старања о збрињавању, задовољавању културно – забавних, рекреативних и радно – окупационих потреба корисника, пружање услуга социјалног рада корисницима, планско – аналитички и други стручни послови из области социјалне заштите корисника.

Служба за здравствену заштиту, хигијену и негу корисника – послови спровођења превентивне здравствене заштите и лечења, физикалне рехабилитације, старања о личној хигијени корисника, послови опште неге корисника, одржавања хигијене простора и рубља, предузимања санитарно-хигијенских мера и мера услуга из здравствене заштите и неге корисника, планско аналитички послови, стручни и административни послови из области здравствене заштите.

Служба исхране - послови планирања оброка, обраде намирница, припреме и дистрибуције оброка корисницима на смештају, предузимање санитарно-хигијенских мера у раду са намирницама.

Служба општих, правних и техничких послова - правни послови, послови стручног рада са корисницима, кадровски и административни послови и други општи послови од значаја за неометен рад осталих служби и органа Установе.

Служба рачуноводствених и комерцијалних послова - послови планирања, финансијски и књиговодствени послови неопходни за несметан рад Установе - контерски, послови књижења, усаглашавања обавеза и потраживања књиговодственог стања, израде периодичних и годишњих обрачуна, ликвидаторски, благајнички, послови фактурисања потраживања исплате обавеза, послови превоза корисника и одржавање возила, послови набавке и ускладиштење и други финансијски и економски послови.

Служба одржавања,обезбеђења, противпожарне заштите и безбедности здравља на раду - послови физичког и техничког обезбеђења имовине и лица у Установи, послови заштите од пожара и спровођења мера заштите на раду, стручни послови из области обезбеђења, ППЗ и заштите на раду, послови техничког текућег и инвестиционог одржавања објеката и опреме и послови загревања установе.

На нивоу Установе функцију руковођења врши директор, док свака од служби има непосредног руководиоца који организује и планира рад службе. Директор кординира радом свих служби у циљу функционалне и квалитетне заштите корисника.